บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6